Ellenőrzések

Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Intézkedési terv 

Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Szabadkígyósi Általános Iskola (028320001) 
Eljárás típusa Tanfelügyelet 
A látogatás dátuma 2017. szeptember 21. 
A folyamat azonosítója T0283200012017AInt 

Értékelési szempontrendszer azonosítója 2017TIA 
(2017 Tanfelügyelet intézmény általános iskola) 
Tanfelügyelet feltöltő folyamatazonosító F0283200012017A2017OIA Az intézkedési tervet a 2017-ben lefolytatott intézményi tanfelügyelet keretében készítettük el. Az intézményi tanfelügyeletet teljes körű pedagógus önértékelés, vezetői önértékelés és vezetői tanfelügyelet előzte meg. 
Az intézkedési terv érvényességi ideje: 2017. december 1-2019. november 30. 

Az intézkedési terv elkészítésénél a tanfelügyelet során keletkezett értékelés megállapításaira alapoztunk. 
Megvalósult 
• Előzetes dokumentumelemzések 
• Interjúk 
• Helyszíni dokumentumelemzések 
• Megfigyelés: a tanítási környezetre, infrastruktúrára és tárgyi feltételekre vonatkozó megfigyelések 
A tanfelügyelet legfontosabb megállapításai 
1. Pedagógiai folyamatok 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény stratégiai dokumentumai és az operatív tervei jogszabály követőek. Tartalmazzák a törvényi hivatkozásokat, az oktatáspolitikai köznevelési célokkal és a fenntartói elvárásokkal összhangban készültek. A teljes körű elégedettségre törekvés átfogja az oktató-nevelő munka egészét. Az intézményi és pedagógus önértékelés teljes körű. A fejlesztési terv feltöltésre került. A 2015/2016-os tanév munkaterve és beszámolója teljes mértékben összhangban áll az intézményi stratégiai dokumentumokkal és megfelel a jelenlegi elvárásoknak. Fejleszthető területet nem állapítottunk meg. 
Feladatunknak tekintjük az eddigi folyamatok színvonalának megőrzését. 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
Kiemelkedő területek: 
Az iskola pedagógiai munkájában kiemelt hangsúlyt fektet a személyiség- és közösségfejlesztésre a pedagógiai programnak megfelelően. Hangsúlyos a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés, a sportolás, a rendszeres mozgás biztosítása. Széleskörű tanórán kívüli tevékenységekkel együtt a személyiség- és közösségfejlesztést, a szociális képességek fejlesztését szolgálják az intézmény tevékenységei. A szociális hátrányok enyhítésére és az egyéb szempontból hátrányos, kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatása, felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése kiemelt feladat. A pedagógusok elkötelezettek ezekre a tevékenységekre. Széleskörű együttműködés jellemző a szociális támogató rendszerrel az eredményesség érdekében. Az integrált oktatás teljes mértékben elfogadott a tanulók és a pedagógusok körében. Kiemelkedő a délutáni napközi otthonos foglalkozás minden tanulóra kiterjedő megszervezése. Hasznosságáról, eredményességéről a kollégák pozitívan nyilatkoztak. 
Fejleszthető területek: 
Az intézményi önértékelés pedagógus kérdőívében fogalmazódott meg a diákok önszerveződési lehetőségeinek erősítése. Az életkori sajátosságoknak megfelelően az őket érintő döntésekben hangsúlyosabb részvétel valósuljon meg. Az eddigi tudásmegosztás gyakorlatát fenntartani és továbbfejleszteni és figyelembe venni a pedagógus önértékelésben megfogalmazott fejlesztendő és kiemelkedő területeket. 
Szükséges intézkedés: 
A tanulókat érintő kérdésekben szorgalmazni kell a diákok önszerveződését. A pedagógiai folyamatok tervezésénél be kell őket vonni a döntéshozatali folyamatokba. Felelős az intézményvezető, DÖK vezető és az osztályfőnökök. 
3. Eredmények 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény megtartó képessége stabil. A szülők elismerően nyilatkoztak az iskolában folyó munkáról. Az utóbbi néhány évben a tanulmányi eredmények javuló tendenciát mutatnak, évismétlés nem volt. Mindez a tudatos oktató-nevelő munka eredménye, a problémák feltárása, elemzése, megoldások keresése. 
Fejleszthető területek: 
Tanulmányi- és versenyeredmények intézményen belüli és intézményen kívüli hangsúlyosabb publikálása. 
Szükséges intézkedés: 
Az eredményeink kommunikálására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Intézményen belül az iskolai rendezvények alkalmával kiemelten kell kezelni a tanulói eredmények elismerését. Ki kell használni a nyilvánosság adta lehetőségeket is jobban erre a célra (Krónika újság, Facebook, www.szabadkigyos.huhonlap). Felelősök elsősorban az osztályfőnökök és a vezetés. 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Kiemelkedő területek: 
A munkaközösségek közötti együttműködés tartalmi leírását, szabályait az SZMSZ tartalmazza, a vezetés támogatja az intézményen belüli együttműködést, támaszkodik munkájukra. A belső tudásmegosztás napi szinten működik. Családias légkör, közvetlen kapcsolat jellemzi az együttműködést. 
Fejleszthető területek: 
A belső információáramlás hatékonyabb működtetése. 
Szükséges intézkedés: 
Az eddig alkalmazott információ áramlást biztosító gyakorlatot még hatékonyabban kell működtetni. Felelős az iskolavezetés és a munkaközösség vezetők, de minden pedagógus kötelessége az információ áramlás elősegítése. Szorgalmazni kell az elektronikus információ áramlás tudatosabbá tételét, erősíteni kell a hatékony és kétoldalú szóbeli kommunikációt. Minden pedagógus kötelessége, hogy mindent megtegyen a munkájához szükséges információ megszerzéséért. 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Kiemelkedő területek: 
Kiterjedt külső kapcsolatrendszerrel rendelkezik az intézmény. Rendezvényeikkel jelen vannak a község életében. Az intézményvezető személye is garancia a település életébe való bekapcsolódásra. 
Fejleszthető területet nem került megjelölésre. 
6. A pedagógiai munka feltételei 
Kiemelkedő területek: 
A vezetők felkészültek a pedagógiai, szakmai, ellenőrzési feladatok elvégzésére. Szakmai továbbképzéseken élenjárók. A vezető mesterpedagógus. Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételeinek megléte és kihasználtsága jó.) Az IKT eszközök használata széleskörű. 
Fejleszthető területek: 
Feladat- és hatáskörök egyértelműsítése. 
Szükséges intézkedés: 
A mindennapi oktató-nevelő munka során a vezetőknek egyértelműsíteni kell a pedagógusok feladatait és hatáskörét. A feladat kijelölésnél a megvalósítás szakmai színvonala mellett fontos szempontként jelenjen meg az egyenletes terhelésre törekvés is. 
Szabadkígyós, 2017. november 7. 
Pelyhéné Lipták Gabriella